จำหน่ายอาหารสัตว์
รหัส
ชื่อสินค้า
ราคา
จำนวน
รวมเงิน
หมายเหตุ
030001
แหลมทอง  151
       
030002
แหลมทอง  152
       
030003
แหลมทอง  153
       
030004
แหลมทอง  154
       
030005
แหลมทอง  158
       
030006
แหลมทอง  169
       
030007
ฮ๊อกโทนัน  651
       
030008
ฮ๊อกโทนัน  652
       
030009
ฮ๊อกโทนัน  653
       
030010
621 ไก่เล็ก
       
030011
651N อาหาร
       
030012
692N อาหาร
       
030013
659N อาหาร
       
030014
622N อาหารไก่รุ่น
       
030015
เบทาโกร 301 อาหาร
       
030016
เบทาโกร 301B
       
030017
เบทาโกร 302
       
030018
เบทาโกร 303
       
030019
ฮ๊อกโทนัล 253
       
030020
ฮ๊อกโทนัล 256
       
030021
ฮ๊อกโทนัล 252
       
030022
129 หัวอาหารไก่
       
030023
ฮ๊อกโทนัล 251
       
030024
เอราวัณ Pig2 อาหารหมู
       
030025
อาหารปลา
       
030026
อาหารนก
       
030027
เบทาโกร 301L อาหารหมูนม
       
030028
อาหารไก่ 106M
       
030029
เบทาโกร 306 อาหารหมูผง แม่พันธุ์
       
030030
คากิลส์ 824 อาหารปลาดุกใหญ่
       
030031
แหลมทอง 241
       
030032
อาหารไก่
       
030033
เบทาโกร 307 อาหารหมู
       
030034
อาหารหมูแรกเกิด
       
030035
เบทาโกร 203 อาหารไก่เนื้อ แรกเกิด
       
030036
เบทาโกร 532 อาหารปลาดุก
       
030037
เบทาโกร 707 อาหารหมู 15กก.
       
030038
ซีพี 951 อาหารหมู
       
030039
เบทาโกร อาหารหมู 304
       
030040
อาหารหมู แรกเกิด300 (15ก.)
       
030041
เบทาโกร อาหารไก่รุ่น 215
       
หน้าที่
หน้าที่ผ่านมา
3
หน้าถัดไป